ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการปลูกดอกไม้ ณ ศูนย์การเรียนรู้นาขั้นบันได ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสimg


เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ฝึกอบรม โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นิรันดิ์