ข่าวกิจกรรม

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ ในกิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลาimg


อบรมปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ ในกิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา 22 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 ณ สวนหมื่นบุปผา โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ในกิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา จำนวน 8 กลุ่ม มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ในพื้นที่อำเภอเบตง และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 35 ราย โดย นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ และกล่าวขอบคุณคณะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวมีส่วนร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์ ที่มีอัตลักษณ์มีมาตรฐานตามหลักสากล ของไม้ดอกเมืองหนาวในพื้นที่จังหวัดยะลา สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ผู้บริโภค รู้สึกเชื่อมั่น เข้าใจ และยอมรับในตัวสินค้า รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่การขนส่ง ที่สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายระหว่าง การขนส่ง และเพื่อกระจายผลผลิต ไปสู่ตลาดภายนอกจังหวัด และในภูมิภาคอื่นๆ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตไม้ดอกเมืองหนาวในพื้นที่จังหวัดยะลา อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป